Tijela

Predsjednik Centra

Predsjednik Centra Miko Tripalo predstavlja Centar u zemlji i u inozemstvu, dogovara, razvija i održava kontakte s drugim domaćim i inozemnim udrugama te s drugim domaćim pravnim osobama i državnim tijelima. Predsjednik Centra može sudjelovati u radu Upravnog odbora kao član s pravom glasa.
Ivo Josipović je predsjednik Udruge-Centra

Skupština

Glavno tijelo udruge Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo je Skupština, koja se sastoji od svih članova Udruge-Centra. Godine 2018. Centar Miko Tripalo ima 49 članova, a primanje u članstvo ovisi o interesu i prijašnjoj uključenosti u rad i aktivnosti Centra. Skupština se sastaje najmanje jednom godišnje kako bi odobrila godišnji izvještaj o obavljenim aktivnostima i financijski izvještaj, odlučila o programu aktivnosti za sljedeću godinu i proračunu Centra. Skupština odlučuje o dodjeli godišnje Nagrade Miko Tripalo. Skupština odlučuje i o načinu upravljanja imovinom Centra.
Skupština bira predsjednika Skupštine i njegova zamjenika, predsjednika Upravnog odbora i njegova zamjenika te druge članove UO-a, predsjednika i članove Nadzornog odbora te predsjednika i dva potpredsjednika Znanstvenog savjeta. Svi izabrani imaju mandat od tri godine.
Goran Radman, predsjednik je Skupštine
Vesna Pusićzamjenica je predsjednika Skupštine

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo Centra Miko Tripalo koje je zaduženo za realizaciju programa, odnosno za provođenje odluka Skupštine. On koordinira rad na projektima i programima te uspostavlja i održava suradnju s drugim udrugama i znanstvenim institucijama. Upravni odbor zadužen je za primanje novih članova, pripremu i predlaganje programskih i financijskih planova.
Upravni odbor ima pet članova koje bira Skupština na rok od tri godine. Upravni odbor sastaje se prema potrebama, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Članovi UO-a su:
Tvrtko Jakovina, predsjednik UO-a
Viktor Gotovac, zamjenik predsjednika UO-a
Vedran Đulabić,

Ankica Marinović,
Goran Sunajko
članovi

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima tri člana i predstavlja nadzorni organ Udruge. Prema Statutu Centra Miko Tripalo, Nadzorni odbor je odgovoran za zakonitost aktivnosti Centra i za kontrolu izvršenja njegovih financijskih i programskih obveza. Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o utvrđenom stanju.
Članovi NO-a su:
Branko Roglić, predsjednik NO-a
Maja Pećarević, zamjenica predsjednika NO-a
Mihaela Mikić, članica NO-a

Znanstveni savjet

Znanstveni savjet je savjetodavno tijelo Centra Miko Tripalo koje čine istaknuti znanstvenici i stručnjaci, a zadaća mu je razmatrati i utvrđivati prijedloge znanstvenih osnova i djelovanja Centra. Znanstveni savjet sastaje se najmanje jednom godišnje. Predsjednika ZS-a i dva potpredsjednika ZS-a bira Skupština, dok članove ZS-a bira Upravni odbor na prijedlog predsjednika ZS-a.
Članovi ZS-a su:
Neven Budak, predsjednik ZS-a
Ivan Markešić i
Dario Čepo, potpredsjednici ZS-a
Biserka Cvjetičanin
Vlasta Ilišin

Vladimir Puljiz
Slaven Ravlić
Ivan Rimac
Višnja Samardžija

Zaposlenici Centra Miko Tripalo:

Vanja Mladineo
izvršna je direktorica Centra Miko Tripalo
Hrvoje Nemet
tajnik je Centra Miko Tripalo