Višnja Samardžija

Doktorirala 1993. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom europskog integriranja. Zaposlena je u Institutu za razvoj međunarodne odnose – IRMO od 1981. – 2017. Od 2017. godine ima status zaslužne znanstvenice u Institutu za razvoj i međunarodne odnose, gdje je ranije obnašala dužnost Predstojnice je Odjela za europske integracije, u trajnom zvanju znanstvene savjetnice i naslovnom zvanju izvanredne profesorice. Od 2000. do 2004. obnašala je dužnost pomoćnice ministra u Ministarstvu europskih integracija. Usavršavala se kraćim boravcima na Wolfson College-u u Oxfordu, Diplomatskoj akademiji u Beču, Srednjoeuropskom sveučilištu u Budimpešti te u Japanu. Govori engleski i služi se talijanskim i njemačkim jezikom. Objavila je veći broj znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama (uključujući Routledge i Palgrave) i časopisima te sudjelovala s izlaganjima na brojnim konferencijama. Samostalno i u koautorstvu je objavila četiri knjige i uredila nekoliko knjiga. Glavna područja profesionalnog interesa su proširenje Europske unije, strategija Europa 2020, industrijski odnosi, civilna sigurnost, odnosi EU i Hrvatske te suradnja zemalja jugoistočne Europe.

Kao istraživač ili konzultant vodila je timove ili sudjelovala na brojnim međunarodnim projektima s područja europskog integrirana financiranim od Europske komisije, među kojima treba spomenuti Jean Monnet projekt institucionalne potpore „POLO-Cro28 – Opservatorij politika u Hrvatskoj“ (2015.-2018), projekte usmjerene na analizu industrijskih odnosa, FP7 projekt „ANVIL – Analyses of Civil Security Systems in Europe“, ERASMUS projekte PADEMIA i LISBOAN, PHARE projekt EU IMPACT i druge. Predaje na dva doktorska Europska studija na  Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te na Sveučilišta u Osijeku, a surađuje na nastavnim programima Sveučilišta Libertas i Visoke škole za međunarodne odnose i diplomaciju Dag Hamarskjöld u Zagrebu.