Građanke/i Zagreba i demokratske inovacije

Participacija građana u odlučivanju o javnim poslovima jedna je od temeljnih vrijednosti na kojima počiva demokratski poredak. To je posebno značajno u jedinicama teritorijalne samouprave koje bi po definiciji trebale biti ona razina koja je najbliža rađanima, responzivna na njihove zahtjeve i potrebe i u mogućnosti osigurati da se vrijednost participacije realizira u svakodnevnom životu jedinica lokalne samouprave. Oblike sudjelovanja građana u lokalnom demokratsko-političkom životu dijelimo na tradicionalne (lokalni referendumi, građanske inicijative, konzultativni mjesni zborovi i dr. ) i nove. Neki od tih novih oblika smatraju se demokratskim inovacijama, a uključuju razne oblike javnih foruma, instrumente participativnog planiranja, razne oblike direktne demokracije, kolaborativno upravljanje i digitalnu participaciju. Zakonodavstvo uređuje svega nekoliko temeljnih instituta sudjelovanja građana u odlučivanju (referendum, zborovi građana i građanska inicijativa). Ti i ostali oblici sudjelovanja građana u odlučivanju uređeni su statutima jedinica lokalne i regionalne samouprave. 

Statut Grada Zagreba predviđa osnivanje savjeta mladih, daje građanima mogućnost da predlažu osnivanje mjesnog odbora i omogućava nazočnost građana na sjednicama Gradske skupštine i njezinim tijelima. Korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u uključivanju građana u odlučivanje nije regulirano Statutom. U praksi se u Gradu Zagrebu mehanizmi uključivanja građana u odlučivanje koriste relativno rijetko  unatoč velikom potencijalu koji mjesni odbori i vijeća gradskih četvrti imaju za agregiranje interesa i mišljenja građana i jačanje njihovog sudjelovanja u odlučivanju o važnim pitanjima za Grad. Korištenjem inovativnih oblika sudjelovanja građana (demokratskih inovacija) mjesni odbori i vijeća gradskih četvrti bi mogli postati istinske suradničke institucije koje funkcioniraju u stalnoj interakciji s organizacijama civilnog društva i građanima.

Cilj projekta:

Cilj projekta Građanke/i Grada Zagreb i demokratske inovacije bio je ispitati mogućnosti i potaknuti korištenje participativnih mehanizama demokratskih inovacija u radu mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti. Projekt se provodio u Gradu Zagrebu, na području odabranih gradskih četvrti i mjesnih odbora. Korisnici projekta bili su vijećnici mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti, uz sudjelovanje aktivnih građana iz mjesnih odbora i gradskih četvrti, predstavnika organizacija civilnog društva koje djeluju na području gradskih četvrti i mjesnih odbora.

Aktivnosti projekta:

Projekt se sastojao od sljedećih aktivnosti:

1.       Osmišljavanje i provođenje online ankete među vijećnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora 

Glavni istraživač na projektu u suradnji s ostalim članovima projektnog tima osmislio je online anketu koja je provedena na platformi KwikSurveys. Anketa je istražila stavove vijećnica gradskih četvrti i mjesnih odbora o ulozi gradskih četvrti i mjesnih odbora u obavljanju javnih poslova u Gradu Zagrebu kao i mišljenja vijećnika o mogućnostima uvođenja inovativnih metoda sudjelovanja građana u rad gradskih četvrti i mjesnih odbora. Rezultate ankete možete preuzeti na dnu stranice.

2.       Organizacija radionice o inovativnim oblicima sudjelovanja građana u odlučivanju

Temeljem prethodnih istraživanja i ekspertize kao i rezultata provedene ankete, osmišljena je i provedena radionica za vijećnike mjesnih odbora i gradskih četvrti. Radionica je održana 15. veljače 2023. godine u Auli Sveučilišta. Sastojala se od dva djela, na početku su predstavljeni neki od relevantnih inovativnih oblika sudjelovanja građana koji mogu biti korišteni na razini mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti. U drugom djelu sudionici radionice su raspravili predstavljene oblike sudjelovanja i ocijenili koji su od ponuđenih oblika i modela najprikladniji te koji bi se mogli koristiti u radu vijeća mjesnih odbora i gradskih četvrti. Radionica je pomogla identificirati set potencijalno korisnih mehanizama za sudjelovanje građana prema ocjenama sudionika radionica.       

3.       Izrada preporuka za uključivanje građane

Projektni stručnjak i ostali članovi projektnog tima su temeljem rezultata radionice i ankete pripremili dokument projektnog izvještaja koji sadrži pregled raznih oblika demokratskih inovacija, opis procesa na radionicama i set konkretnih preporuka o najoptimalnijim mehanizmima sudjelovanja koji je proizašao iz radionica.

4.       Diseminacija preporuka

Članovi projektnog tima su dokument s preporukama podijelili i komunicirali svim sudionicima radionica, predstavnicima gradske vlasti, zainteresiranim OCD-ima s ciljem zagovaranja uvođenja inovativnih oblika sudjelovanja građana u gradsku regulativu i praksu.

Rezultati projekta:

Kratkoročno, projekt je pridonio povećanju svijesti o mogućim i korisnim mehanizmima sudjelovanja građana među vijećnicima te predstavnicima gradskih vlasti. Dugoročno, optimalan utjecaj projekta bit će doprinos stvaranju pravnih i institucionalnih pretpostavki za veće i sustavnije uključivanje građana u procese donošenja odluka u Gradu koristeći inovativne oblike sudjelovanja.        

Rezultate ankete možete preuzeti ovdje:

Projektni izvještaj možete preuzeti ovdje:

Projekt se provodio uz financijsku potporu Grada Zagreba.