Statut

 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 88/2001) Skupština udruge CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVO MIKO TRIPALO, na svom zasjedanju održanom u Zagrebu dana 2. VII. 2003. godine, donijela je ovaj

 

S T A T U T
UDRUGE CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVO MIKO TRIPALO
(pročišćeni tekst)

 

I. Opće odredbe

Članak 1.

(1)Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo (u daljnjem tekstu: Centar) je udruga građana i pravnih osoba utemeljena radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom.
(2) Udruga je nestranačka, neprofitabilna i nevladina pravna osoba.

Članak 2.

(1) Udruga se upisuje u Registar udruga nadležnog državnog tijela.
(2) Naziv Udruge glasi CENTAR ZA DEMOKRACIJU I PRAVO MIKO TRIPALO, a skraćeni  naziv je CENTAR MIKO TRIPALO.
(3) U pravnom prometu s inozemstvom Udruga može upotrebljavati naziv na engleskom jeziku koji glasi Centre for Democracy and Law Miko Tripalo, a skraćeni naziv je Centre Miko Tripalo. Naziv na engleskom jeziku rabi se samo zajedno s nazivom na hrvatskom jeziku.
(4) Sjedište Udruge je u Zagrebu.
(5) Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Rad Udruge je javan.
(2) Javnost se ostvaruje:
– obavještavanjem članova Udruge na sjednicama Skupštine ili između tih sjednica pisanim izvještajima o djelatnosti njezinih tijela,
– davanjem obavijesti o radu Udruge mogućim suradnicima i korisnicima njezinih usluga, nadležnim državnim tijelima te tisku i drugim zainteresiranim medijima,
– izdavanjem biltena, posebnih publikacija i priopćenja,
– javnošću rada Skupštine udruge,
– podnošenjem izvještaja o imovinskom stanju i financijskom poslovanju Udruge,
– javnošću pojedinih oblika rada Udruge, npr. znanstveno-stručnih skupova i sl.

Članak 4.

Centar ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s punim  nazivom na obodu.

 

II. Zastupanje i predstavljanje Centra Miko Tripalo

 Članak 5.

(1) Predsjednik Centra (Udruge) predstavlja Udrugu u zemlji i u inozemstvu.
(2) Udrugu  zastupaju i predstavljaju predsjednik Upravnog odbora Centra i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Centra.

  

III. Ciljevi i djelatnost Udruge

Članak 6.

Udruga je osnovana radi promicanja demokratskih ideja i  vrijednosti u Hrvatskoj, ostvarivanja vladavine prava, poticanja europeizacije hrvatskog društva i politike te pružanja potpore procesu ulaska Hrvatske u Europsku uniju, slijedeći u tome ideje i vrijednosti za koje se svojim životom i djelom zalagao Miko Tripalo.

Članak 7.

(1) Svoje ciljeve iz članka 6. ovog Statuta Centar ostvaruje:
– organiziranjem znanstvenog i stručnog proučavanja prava i politologije te drugih srodnih disciplina,
– pripremanjem prijedloga za unapređenje pravne regulative i uspostavljanjem suradnje s nadležnim tijelima, udrugama i znanstvenim ustanovama te drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu,
– prikupljanjem, obradom i objavljivanjem primjera iz pravne i političke prakse te uspostavljanjem suradnje s odgovarajućim pravnim osobama i tijelima,
– zauzimanjem stajališta i davanjem mišljenja o pitanjima važnima za razvitak demokracije i europskih civilizacijskih vrijednosti u Hrvatskoj, doktrine i prakse,
– organiziranjem, samostalno ili u suradnji s drugim tijelima i institucijama, oblika stalnog stručnog i znanstvenog usavršavanja na području prava i politike, pripremanjem i održavanjem stručnih i znanstvenih savjetovanja, seminara, tribina, kolokvija, sastanaka, predavanja i sl.,
– izdavanjem knjiga te drugih redovitih ili povremenih publikacija, samostalno ili s drugim nakladnicima iz Hrvatske ili iz drugih zemalja,
– razvijanjem i promocijom povezivanja Udruge i njezinih članova sa srodnim udrugama diljem svijeta,
– davanjem stipendija, potpora, nagrada.
(2) Radi obavljanja svojih zadaća Udruga može zasnivati radne odnose, o čemu odlučuje Upravni odbor. U slučaju potrebe, Upravni odbor može odlučiti da se za obavljanje povremenih poslova angažiraju određene osobe, u skladu sa zakonom.

 

IV. Članstvo i članarina

Članak 8.

(1) Članom Udruge može postati osoba koja se znanstveno ili stručno bavi pravom i politikom, odnosno koja je svojim znanstvenim, stručnim javnim djelovanjem angažirana u ostvarivanju ciljeva Udruge.
(2) Članom Udruge može postati i pravna osoba.
(3) U slučaju iz prethodnog stavka, na odgovarajući način, primjenjivat će se odredbe članaka 9-12, s tim da takva osoba ne može imati veća prava  u glasovanju i odlučivanju od drugih članova Udruge.
(4) Skupština udruge može imenovati počasnim članovima zaslužne pojedince koji su osobito pridonijeli razvitku demokracije i ideje pravne države.

Članak 9.

(1) O primanju u članstvo Udruge odlučuje Upravni odbor na osobni zahtjev pristupnika.
(2) Ako Upravni odbor ne donese odluku o primanju u članstvo u roku od trideset dana od podnošenja pisanog zahtjeva, smatrat će se da je podnositelj zahtjeva postao članom Udruge.
(3) Protiv odluke Upravnog odbora zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini u roku od petnaest dana. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 10.

Članovi Udruge imaju pravo i dužnost:
– sudjelovati u radu Udruge,
– sudjelovati u upravljanju Udrugom,
– birati i biti birani u tijela Udruge,
– davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge,
– biti obavještavani o radu Udruge i izvršavanju njezinih programskih zadataka,
– pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge,
– pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
– čuvati i podizati ugled Udruge,
– ispunjavati svoje članske obveze.

Članak 11.

(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
– smrću člana,
– ispisom, na osobni zahtjev člana,
– isključenjem.
(2) Član može biti isključen iz Udruge zbog:
– teže povrede pravila društvene discipline,
– teže povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
– težeg narušavanja ugleda Udruge,
– ponašanja koje je nespojivo s moralnim likom člana Udruge,
– neplaćanja članarine za dvije godine.
(3) Postupak utvrđivanja stegovne odgovornosti pokreće predsjednik Upravnog odbora na vlastiti poticaj ili na temelju odluke Skupštine, Upravnog odbora ili Nadzornog odbora. Za predsjednika Upravnog odbora, postupak pokreće član Udruge kojega će odrediti Skupština ili Upravni odbor Udruge.
(4) Odluku o isključenju donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana dostave odluke. Odluka Skupštine je konačna.
(5) Upravni odbor može privremeno suspendirati članska prava isključenog člana do odluke Skupštine.
(6) Suspendirani član ne može sudjelovati u radu tijela Udruge niti vršiti druga članska prava do donošenja odluke Skupštine.

Članak 12.

Članovi Udruge dužni su plaćati članarinu, čiju visinu utvrđuje Skupština.

 

V. Tijela Centra

Članak 13.

(1) Tijela Centra jesu:
– Skupština;
– Upravni odbor;
– Predsjednik Centra (Udruge);
– Nadzorni odbor;
– Znanstveni savjet.
(2) Skupština i Upravni odbor mogu osnivati stalna i povremena povjerenstva za obavljanje određenih poslova ili za izvršavanje određenih zadataka. Stalna povjerenstva biraju se na vrijeme od dvije godine.

1. Skupština

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo Centra koje čine svi  članovi Udruge.

Članak 15.

(1) Skupština:
– donosi Statut, njegove izmjene i dopune te druge opće akte Centra za čije donošenje ovim Statutom ili odlukom Skupštine nije ovlašten Upravni odbor,
– donosi godišnji financijski plan i usvaja zaključni račun,
– utvrđuje programe rada Udruge,
– utvrđuje visinu članarine,
– bira i razrješava predsjednika Centra (Udruge), predsjednika Skupštine i njegova zamjenika, predsjednika i zamjenika predsjednika Upravnog odbora Centra, članove Upravnog odbora, predsjednika i članove Nadzornog odbora, predsjednika i dva potpredsjednika Znanstvenog savjeta,
– odlučuje o godišnjem izvještaju o radu Upravnog i Nadzornog odbora,
– odlučuje o statusnim promjenama i prestanku Udruge,
– odlučuje u drugom stupnju o primanju u članstvo i o isključenju iz članstva,
– odlučuje o povezivanju s drugim srodnim udrugama te o učlanjenju u međunarodne pravne asocijacije,
– odlučuje o kupnji, zakupu, otuđenju ili opterećenju nekretnina te o pravnim poslovima kojima Centar preuzima obveze u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
– odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
– bira delegate i predstavnike u asocijacije kojih je Udruga član,
– obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra.
(2) Skupština je ovlaštena donijeti bilo koju odluku iz nadležnosti drugih tijela Centra.

Članak 16.

(1) Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje.
(2) Predsjednik Skupštine dužan ju je sazvati uvijek kad to zatraže Upravni odbor, predsjednik Centra (Udruge), predsjednik Upravnog odbora, Nadzorni odbor ili jedna trećina članova Skupštine.
(3) Ako predsjednik ne sazove Skupštinu u roku od trideset dana od dana kada mu je zahtjev za sazivanje podnesen, sazvat će je Upravni odbor. Ako ni Upravni odbor to ne učini u daljnjem roku od trideset dana, Skupštinu može sazvati deset članova Skupštine.
(4) U odluci o sazivanju Skupštine naznačit će se razlozi za sazivanje te dati prijedlog dnevnog reda.
(5) Pozivi za sjednicu moraju se poslati članovima najkasnije petnaest dana prije njezina održavanja.

Članak 17.

(1) Predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine. U slučaju njegove spriječenosti, sjednici predsjedava njegov zamjenik. Ako sjednicu nije sazvao predsjednik, sjednicu će otvoriti predsjednik Centra (Udruge), predsjednik Upravnog odbora ili član Udruge kojeg odrede članovi sazivači, nakon čega će Skupština imenovati predsjedavajućeg ili novog predsjednika Skupštine.
(2) Skupština pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina članova. Ako u zakazano vrijeme održavanja Skupštine nije prisutna trećina članova, Skupština će početi s radom kad je prisutno najmanje deset njezinih članova, o čemu će članovi biti upozoreni u pozivu za Skupštinu.
(3) Odluke Skupštine su pravovaljane ako je za njih glasovala većina prisutnih članova, osim u slučaju iz članka 28. stavka 1. ovog Statuta, kad je za donošenje odluke potrebna natpolovična većina svih članova.
(4) Sjednice Skupštine su javne.
(5) O radu Skupštine vodi se zapisnik. Skupština bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika.

Članak 18.

(1) Sva tijela koja bira Skupština biraju se na vrijeme od tri godine, javnim glasovanjem. Skupština može odlučiti da se glasovanje obavi tajno.
(2) Skupština može razriješiti člana bilo kojeg tijela koje ona bira i prije isteka mandata na koji je on izabran, ako nesavjesno obavlja svoju funkciju ili je grubo prekršio odredbe ovog Statuta ili drugog općeg akta Udruge, odnosno iz drugih opravdanih razloga. Odluka Skupštine je konačna.

2. Upravni odbor

Članak 19.

Upravni odbor je kolektivno izvršno tijelo Skupštine koje ima pet članova.

Članak 20.

Upravni odbor:
– upravlja Centrom,
– priprema prijedlog Statuta, njegovih izmjena i dopuna te prijedloge drugih općih akata koje donosi Skupština,
– priprema prijedlog financijskog plana Centra,
– priprema sve materijale za Skupštinu koja se saziva na njegov prijedlog,
– predlaže Skupštini dodjeljivanje nagrada i priznanja,
– izvršava odluke koje donosi Skupština ako za to nisu nadležna druga tijela,
– podnosi Skupštini izvješće o svom radu te o radu drugih tijela Udruge,
– odlučuje o raspolaganju sredstvima Udruge, osim u onim slučajevima za koje je nadležna Skupština,
– donosi odluke o primanju novih članova,
– donosi odluke o promjeni adrese i sjedišta Udruge,
– donosi odluke o osnivanju povjerenstava za izvršenje pojedinih programskih zadataka ili za obavljanje drugih poslova,
– obavlja druge poslove koji ovim Statutom ili drugim općim aktom nisu dani drugom tijelu u nadležnost.

Članak 21.

(1) Upravni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
(2) Upravni odbor donosi pravovaljane odluke većinom glasova ukupnog broja svojih članova.
(3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora Centra. Predsjednik je dužan sazvati Upravni odbor na zahtjev najmanje tri člana tog tijela, Nadzornog odbora ili deset članova Udruge.
(4) Odredbe ovog Statuta o sazivanju i radu sjednice Skupštine na odgovarajući se način primjenjuju i na sazivanje i rad sjednica Upravnog odbora.

Članak 22.

(1) Predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora predstavljaju i zastupaju Udrugu te odgovaraju za zakonitost njezina poslovanja.
(2) Predsjednik i zamjenik predsjednika rukovode radom Upravnog odbora i brinu se o provedbi njegovih odluka.
(3) Predsjednik i zamjenik predsjednika koordiniraju rad Centra i njegovih tijela i brinu se o tome da Udruga radi i djeluje u skladu sa zakonom; organiziraju financijsko-materijalno poslovanje u skladu s važećim propisima te obavljaju druge operativne i stručne administrativne poslove u skladu s odlukama Skupštine, Upravnog odbora i Nadzornog odbora; brinu se o imovini Udruge.
(4) Zamjenik predsjednika Upravnog odbora obavlja poslove iz svoje nadležnosti u dogovoru s predsjednikom Upravnog odbora Centra i u skladu s njegovim uputama. Kada zamjenik predsjednika nastupa kao zastupnik Centra, te su upute bez učinka prema trećima.

3. Predsjednik Centra (Udruge)

Članak 22.a

(1) Predsjednik Centra (Udruge) predstavlja Udrugu u zemlji i u inozemstvu, dogovara, razvija i održava kontakte s drugim domaćim i inozemnim udrugama te s drugim domaćim pravnim osobama i državnim tijelima.
(2) Predsjednik Centra (Udruge) može zatražiti sazivanje Skupštine, Upravnog odbora i drugih tijela Centra te predložiti pitanja o kojima bi se na sjednici odgovarajućega tijela trebalo raspraviti i o njima odlučiti.
(3) Predsjednik Centra (Udruge) može sudjelovati u radu Upravnog odbora Centra kao član Odbora s pravom glasa.
(4) Predsjednik Centra (Udruge) obavlja i druge poslove u skladu s ovim Statutom.

4. Nadzorni odbor

Članak 23.

(1) Nadzorni odbor ima tri člana.
(2) Nadzorni odbor nadzire zakonitost poslovanja Udruge, primjenu odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Centra te preispituje financijsko-materijalno poslovanje Udruge.
(3) Nadzorni odbor o uočenim nepravilnostima upozorava Upravni odbor odnosno Skupštinu, a najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvješće o utvrđenom stanju.
(4) Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

5. Znanstveni savjet

Članak 24.

(1) Znanstveni savjet je savjetodavno tijelo Centra, čija je zadaća razmatranje i utvrđivanje prijedloga znanstvenih osnova djelovanja Udruge.
(2) Znanstveni savjet čine istaknuti domaći i inozemni  stručnjaci koji svojim znanstvenim radom, praktičnim iskustvom i javnim djelovanjem mogu pridonijeti ostvarivanju ciljeva i djelatnosti Udruge.
(3) Znanstveni savjet čine njegov predsjednik, dva potpredsjednika i šest članova. Predsjednika Znanstvenog savjeta i potpredsjednike bira Skupština, a članove Upravni odbor na prijedlog predsjednika Znanstvenog savjeta.
(4) Sjednice Znanstvenog savjeta saziva najmanje jednom godišnje njegov predsjednik, na vlastiti poticaj ili na prijedlog Upravnog odbora. Savjet valjano odlučuje ako sjednici prisustvuje najmanje polovica članova. Odluke se donose većinom glasova prisutnih članova.
(5) Poslovnik o radu Znanstvenog savjeta donosi Upravni odbor na prijedlog predsjednika Savjeta.

6. Izvršni direktor i tajnik Centra

Članak 25.

(1) Izvršnog direktora i tajnika Centra po potrebi imenuje Upravni odbor. Prava i dužnosti izvršnog direktora i tajnika Centra određuje Upravni odbor prigodom njihova imenovanja.
(2) Upravni odbor može odlučiti da se s izvršnim direktorom i tajnikom Centra zaključi ugovor o radu.

VI. Imovina, financiranje, poslovanje Centra te raspolaganje s mogućom dobiti

Članak 26.

(1) Imovinu Centra čine njegove stvari, prava te novac na računima.
(2) Centar se financira iz:
– članarine, legata, darova i dotacija,
– prihoda ostvarenih organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova, izdavačke djelatnosti te sličnih oblika djelovanja,
– drugih izvora, u skladu sa zakonom.
(3) Sredstva za osnivanje i početak rada Udruge osiguravaju osnivači.
(4) Dobit koju ostvari svojim djelatnostima, Centar smije koristiti za promicanje djelatnosti Udruge.

Članak 27.

(1) Financijsko poslovanje Udruge obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana koji donosi Skupština.
(2) Naredbodavci za izvršenje financijskog plana su predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog odbora Centra, svaki pojedinačno s punim ovlastima.
(3) Udruga ima račun kod banke.

VII. Prestanak Udruge

Članak 28.

(1) Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine i u drugim slučajevima koji su predviđeni zakonom.
(2) U slučaju prestanka postojanja Udruge, njezina će se imovina, nakon podmirenja obveza, predati Pravnom fakultetu u Zagrebu radi osnivanja Zaklade.

VIII. Prijelazne i završne odredbe

Članak 29.

(1) Statut i odluke o njegovim izmjenama i dopunama donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova članova Udruge prisutnih na sjednici.
(2) Zahtjev za izmjenu i dopunu Statuta mogu podnijeti tijela Udruge te jedna trećina članova.
(3) Zahtjev za izmjenu i dopunu Statuta podnosi se pismeno Skupštini preko Upravnog odbora.

Članak 30.

(1) Skupština će u roku od godinu dana donijeti Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti, u kojemu će se utvrditi disciplinska djela te disciplinska tijela i postupak.
(2) Skupština može donijeti Kodeks etike članova Udruge.

Članak 31.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa Udruge u Registar udruga nadležnog državnog tijela.

 

Prof. dr. sc. Vesna Pusić
Predsjednica Skupštine
Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo

U Zagrebu, 25. II. 2010. godine