Mihajlo Dika

Mihajlo DikaRedoviti profesor građanskog i procesnog prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Objavio mnogobrojne radove iz područja parničnoga, izvanparničnoga, ovršnoga, stečajnoga, međunarodnoga privatnog, poredbenoga procesnog, arbitražnoga i nostrifikacijskoga prava. Glavna djela: Stečajno pravo i pravo prisilne nagodbe (1976), Novo parnično i izvršno pravo (1991), O biti i granicama pravomoćnosti (1992), Insolvencijsko pravo (1998), Novine u stečajnom i ovršnom postupku (2003), Ovršni zakon – redakcijski prošireni tekst (2004).