Centar u mreži Focal Points UNDP RCPAR-a

Mreža Focal Points RCPAR

Na pozive UNDP RCPAR (Regional Centre for Public Administration), Centar Miko Tripalo pridružio se grupi vladinih institucija i organizacija civilnog društva iz istočne, južne i jugoistočne Europe te zemalja bivšega Sovjetskog Saveza u mreži Focal Points UNDP-evog projekta za reformu javne uprave (RCPAR). Taj projekt je plod suradnje Regionalnog centra UNDP-a u Bratislavi i grčke vlade, koji su se udružili s ciljem da potpomognu reforme javnog sektora zemalja u regiji. Mreža Focal Points virtualna je zajednica vladinih i nevladinih institucija koje proučavaju i bave se reformama javne uprave, a omogućava svim umreženim članovima međusobnu suradnju i predlaganje projekata, pristup stručnim znanjima i informacijama iz prakse. Uključivanje u tu mrežu i ostvarivanje sustavnijih kontakata sa sličnim organizacijama u inozemstvu važan je korak u razvoju međunarodne suradnje Centra.