Viktor Gotovac

Docent na Katedri za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni savjetnik i suradnik na više projekata Vlade Republike Hrvatske, Europske unije i Vijeća Europe. Savjetnik pri donošenju mišljenja Europskog gospodarsko-socijalnog vijeća “Republika Hrvatska na putu pridruživanje Europskoj uniji”. Član Hrvatske udruge za mirenje i Hrvatske udruge za radno pravo i socijalnu sigurnost. Autor i suautor više znanstvenih i stručnih članaka i knjiga radno-pravne i socijalno-pravne tematike te postupaka mirenja i prava na pristup informacijama.
Od 2012. na prijedlog Centra Tripalo izabran člana  Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije.