Osvrt na lokalnu samoupravu u kontekstu europskih integracija

Utjecaj europskih integracija na lokalnu samoupravu odvija se u smislu otvaranja mogućnosti za razvoj putem europskih fondova, poticanja sudjelovanja u procesima oblikovanja europskih politika te kroz suradnju u okviru mreža lokalnih i regionalnih jedinica. K tome, europsko pravo implementira se i na lokalnoj razini, u okviru sektorskih politika, kao što su energija, komunalne službe, zaštita okoliša, javne nabave i druge. Načelo supsidijarnosti kako je utvrđeno Lisabonskim ugovorom jača položaj subnacionalnih vlasti protežući se i na lokalne i regionalne jedinice, ali i otvaranjem mogućnosti za Odborr regija da traži zaštitu pred Europskim sudom. Također, priznaje se značajna uloga i očekuje aktivan angažman lokalnih vlasti u pružanju lokalnih javnih usluga i službi na kvalitetan i pristupačan način. Mreže lokalnih jedinica u Europi potiču povezivanje, zastupanje lokalnih interesa te razmjenu dobre prakse i nagrađivanje inovativnih i demokratičnih lokalnih rješenja, a u svrhu općeg gospodarskog i društvenog razvoja.

Hrvatske lokalne jedinice i njihove udruge trebaju se aktivno pripremiti za članstvo u Europskoj uniji, ali i za europske trendove u dobrom upravljanju. To se, između ostaloga, odnosi na povećanja efikasnosti i učinkovitosti lokalnih vlasti, kroz razvijanje strateškog pristupa, jačanje kvalitete i inovacija, korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije za povećanje transparentnosti i učinkovitosti te uspostavom odgovarajućih struktura i postupaka kojima bi se iskoristile mogućnosti koje nudi EU te donosile i provodile odluke u skladu s europskim propisima. Posebnu pažnju lokalne jedinice trebaju posvetiti zaštiti vlastitih interesa promovirajući i štiteći načelo supsidijarnosti. Za ostvarenje tih zadataka nužno je educirati lokalne vijećnike, službenike, ali i građane te zaposlene u javnim ustanovama i lokalnim službama.

POLICY PRIJEDLOZI

 1. 1.      Donošenje strateških planova uz suradnju s dionicima uz odgovarajući provedbeni mehanizam i evaluaciju

Potrebno je utvrđivanje obveze donošenja strateških planova te od strane  udruga lokalnih jedinica osigurati institucionalnu podršku za strateško upravljanje. Uključivanje svih dionika, posebno privatnog sektora, civilnog društva i samih građana, pretpostavka je kvalitete strategije i doprinos njezinoj implementaciji.

 1. 2.      Edukacija u strateškom upravljanju

Programi usavršavanja za službenike i lokalne vijećnike te izvršnu vlast mogu biti dio institucionalne podrške od strane centralnih ili mrežnih institucija (Ministarstvo uprave, udruge lokalnih jedinica, akademije), kao i instrumenti razmjene najbolje prakse (forum, sastanci, konvencije, nagrade).

 1. 3.      Razvoj primjene modela za poboljšanje lokalnog upravljanja

Modeli za kvalitetu, kao što su CAF ili ELOGE,  mogu se u lokalne jedinice ili njihove javne službe uvoditi samoinicijativno ili putem udruga gradova i/ili općina, koje bi mogle imati koordinacijsku ulogu. Kroz mreže lokalnih jedinica i njihove platforme hrvatski gradovi i općine mogli bi razmjenjivati najbolju praksu u rješavanju pitanja lokalnog upravljanja i stvarati ljestvicu kvalitete na temelju postignutih rezultata.

 1. Uključivanje s prijedlozima u europske nagrade za kvalitetu

Lokalne jedinice mogu se samoinicijativno uključivati i konkurirati za nagrade za kvalitetu u upravljanju nudeći svoja inovativna i kvalitetna rješenja kao primjere dobre prakse.

 1. 5.      Formiranje hrvatske nagrade za kvalitetu u lokalnim i regionalnim jedinicama

Po uzoru na europske nagrade udruge lokalnih i regionalnih jedinica trebale bi konstruirati vlastitu nagradu za kvalitetu u lokalnom upravljanju potičući izvrsnost u pojedinim segmentima, kao što su npr. inovacija, participacija, povezivanje s privatnim sektorom itd.

 1. 6.      Uključivanje u twinning programe europskih gradova, radi razmjene dobre prakse i poticanja inovacija

Gradovi i općine, kao i županije, trebale bi is iskoristiti mogućnosti koje pružaju CEMR i NALAS te druge mreže subnacionalnih jedinica u pogledu razmjene službenika i vijećnika u okviru twinning programa.

 1. 7.      Povećanje stupnja transparentnosti svih procesa donošenja odluka i samih odluka te podataka o radu upravnih tijela, te lokalnih ustanova i lokalnih službi

Zakonom treba propisati obavezu pravovremenog objavljivanja pokretanja rasprave, prijedloga te konačne odluke o lokalnom problemu. Objavljivanje svih odluka, aktivnosti i podataka na internetu treba biti pravilo, a iznimke ograničene. Predvidjeti obvezu formiranja registra podataka o svim lokalnim tijelima i pravnim osobama, uključujući proračune, završne račune i izvještaje, podatke o broju i stručnosti vijećnika, gradonačelniku, i zaposlenima u lokalnim tijelima, ustanovama i službama te formiranje registra općih akata, uključujući statut, poslovnik i sl.

 1. 8.      Otvaranje mogućnosti građanima da se putem javnih konzultacija očituju i uključe u javne rasprave i oblikovanje odluka te sudjeluju u radu lokalnih službi

Internet stranica lokalnih jedinica treba biti stalno otvorena za pitanja i komentare građana, kao i njihove pritužbe, uz odgovarajuće zaduženje i odgovornost lokalnog službenika za postupanje i odgovore na upita građana. Kod najvažnijih odluka lokalne vlasti, uz pomoć lokalnih udruga, trebaju provesti kampanju kojom će potaknuti građane da sudjeluju u odlučivanju.

 1. 9.      Poboljšanje kvalitete javnih usluga korištenjem informacijsko-komunikacijske tehnologije

E-uprava treba omogućiti  uvođenje sustava elektronskog upravljanja dokumentima, uključujući elektronički potpis te osiguranja informacijske sigurnosti i zaštite osobnih podataka. E-javne nabave trebaju se odvijati u skladu s europskim standardima i domaćim zakonima.

 1. 10.  Aktivno educiranje lokalnih vijećnika, službenika i građana o njihovim demokratskim pravima i obvezama te etici javne službe, i neposredno i kroz e-edukaciju

Lokalne jedinice trebaju pružiti mogućnost građanima te odrediti obvezu za vijećnike, gradonačelnike i zaposlene u lokalnim upravama i službama edukacije o političkoj kulturi i pojedinim pitanjima, kao što su transparentnost, dijalog, participacija, i sl., uz formiranje posebnih Internet foruma.

 1. 11.  Donošenje strategije za EU i njezina provedba

Strategiju kojom bi se predvidjelo uspostavljanje odgovarajućih struktura, procesa i funkcija mogu donositi lokalne jedinice samostalno, ali i zajednički, u okviru svojih udruženja, koji bi sa svojim ekspertnim kapacitetima mogli pružiti odgovarajuću podršku i potaknuti lokalne jedinice, posebno one slabije, da zaštite svoje interese i razviju svoje potencijale.

doc. dr. sc. Anamarija Musa
Pravni Fakultet, Zagreb
Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo