ARHIV MIKO TRIPALO OTVOREN ZA JAVNOST

PRAVILA O KORIŠTENJU ARHIVA I KNJIŽNICE

Arhiv će biti otvoren za javnost od 22. 01. 2015.  do 18. 06. 2015.  godine.

Predviđeno vrijeme za primanje stranaka je četvrtak od 15-17 sati.

Prijavnicu, ispunjenu, poslati na adresu [email protected].

Ovim Pravilima uređuje se radno vrijeme za korištenje gradiva, postupak prijave korisnika, način naručivanja, izdavanja i korištenja arhivskog i knjižnoga gradiva Centra i davanje preslika gradiva.

1. Korisnici mogu koristiti arhivsko i knjižno gradivo u za to određenim prostorima Centra i u određeno vrijeme. Članovi Centra gradivo mogu koristiti u radno vrijeme Centra.

2. Za korištenje gradiva korisnik podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu Prijavnice za korištenje arhivskog i knjižnog gradiva, u koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanovanja, tema istraživanja odnosno druga svrha korištenja i gradivo koje se traži na korištenje. Za preuzimanje Prijavnice pritisnite ovdje.

3. Odobrenje za korištenje gradiva daje izvršni direktor Centra.

Odobrenje za korištenje gradiva daje se ako je moguće odmah, a najkasnije u roku tri dana od podnošenja zahtjeva.

Odobrenje za korištenje gradiva vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev.

4. Potpisom na Prijavnici korisnik se obvezuje da će se pridržavati ovih Pravila.

5. Nakon obavljene prijave, korisniku se daju na uvid obavijesna pomagala:

  • Sumarni inventar Osobnog arhivskog fonda Miko Tripalo,
  • UDK Katalog Zbirke knjiga Mike Tripala.

6. Korisnik naručuje gradivo tako da ispuni Zahtjevnicu za korištenje gradiva te preda odgovornoj osobi u Centru. U Zahtjevnici navodi broj i naziv arhivskog ili knjižnoga gradiva iz obavijesnih pomagala. Npr.:

5.1.3.6. /6.1.2.1. – za pojedine dokumente ili broj kutije – za veću cjelinu dokumenta.

Signatura knjige.

7. Naručeno gradivo izdaje se na korištenje u za to predviđenom dijelu Centra (Dvorana za sastanke.)

U pravilu se istovremeno na korištenje izdaje samo jedna tehnička jedinica gradiva (kutija, knjiga, album).

8. Korisnik je dužan pridržavati se uputa djelatnika Centra o načinu korištenja gradiva i s njime postupati pažljivo, kako se ne bi oštetilo ili uništilo.

Na gradivo se ne smiju upisivati bilješke ni podcrtavati tekst, niti ga se na bilo koji način smije oštetiti i poremetiti postojeći red u spisima.

9. Korisnik ne smije mijenjati poredak spisa. Ukoliko primijeti da je poredak spisa narušen, da je pojedini spis oštećen ili da nedostaje, dužan je o tome obavijestiti djelatnike Centra.

10. Korištenje arhivskog i knjižnoga gradiva te obavijesnih pomagala je besplatno. Fotografiranje i izrada preslika (do 10 stranica) je besplatno.

11. Za izradu preslika potrebno je posebnim listićima obilježiti gradivo za snimanje i popuniti posebnu zahtjevnicu u kojoj se točno navodi jedinica gradiva.

12. Korisnik je obvezan u svojim radovima ili napisima, u kojima kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv Centra, arhivskoga fonda i oznaku arhivske jedinice korištenoga gradiva.

Za objavljivanje dokumenata (uključujući i objavljivanje u elektroničkom obliku), postavljanje izložbi, korištenje preslika u komercijalne svrhe ili bilo koji oblik distribucije, korisnik je obvezan zatražiti pisano odobrenje predsjednika ili zamjenika predsjednika Upravnog odbora Centra.

13. Arhivsko i knjižno gradivo može se dati na posudbu za izložbe izvan Centra, ako su osigurani uvjeti za njegovu zaštitu i sigurnost i uz obvezu da se gradivo prethodno zaštitno snimi.

O posudbi arhivskoga gradiva za izložbe sklapa se pisani ugovor u kojemu se utvrđuju uvjeti posudbe i izlaganja te vrijeme posudbe. Ugovoru se obvezno prilaže polica osiguranja.

Priređivač izložbe obvezan je u katalogu i legendama uz izložene dokumente naznačiti naziv Centra i navesti naziv fonda i arhivske jedinice ili Knjižnice iz koje je gradivo posuđeno.

 

Zagreb, 14. 01. 2015.

Goran Radman

Predsjednik Upravnog odbora

Centra Miko Tripalo